อับดุลลอฮ์ อิบนิ สะบาอ์

อับดุลลอฮ์ อิบนิ สะบาอ์ ซัยยิดมุรตะฏอ อัสกะรี

ซิยาเราะฮ์กุโบรนบี

ซิยาเราะฮ์กุโบรนบี แปล: เชค อบูนัสรีน

เจาะลึกหะดีษษะเกาะลัยน์

เจาะลึกหะดีษษะเกาะลัยน์ อายะตุลลอฮ์ มุฮ์ซิน ค็อรรอซี